Final pier taken down on old Milton-Madison Bridge