Sports writer Bob White victim of identity theft

Sports writer Bob White victim of identity theft