Hemp harvested at Farmington Plantation

Hemp harvested at Farmington Plantation