Filson Historical Society hosting WWI exhibit

Filson Historical Society hosting WWI exhibit