Boxer Ellis to honorary Street name

Boxer Ellis to honorary Street name