Milton Metz celebrates 95th birthday

Milton Metz celebrates 95th birthday