WHAS11 Chuck Olmstead Telethon raises more than $4,000