Stars, fans gather to say goodbye to James Gandolfini